Quản trị Customers and Teams trên linux

 • Trên Linux có 2 loại person :
  • Person hệ thống
  • Person khách hàng
 • Person hệ thống : dùng để thực thi những module , script cần thiết chuyên dụng cho cho hệ điều hành .
 • Person khách hàng : là những account để login dùng hệ điều hành .

Trong những account khách hàng thì account person root ( tremendous person ) là account quan yếu nhất :

  • Account này được tự động tạo ra lúc cài đặt Linux .
  • Account này ko thể đổi tên hoặc xóa bỏ .
  • Person root còn gọi là tremendous person vì nó có full quyền trên hệ thống .
  • Chỉ làm cho việc có person root lúc muốn thực hành công tác quản trị hệ thống , trong những trường hợp khác , chỉ nên làm cho việc có person thường .
 • Mỗi person thường có đặc điểm như sau :
  • Tên account person là duy nhất , có thể đặt tên chữ thường , chữ hoa .
  • Mỗi person có 1 mã định danh duy nhất ( uid ) .
  • Mỗi person có thể thuộc về nhiều group .
  • Account tremendous person có uid=gid=0 .

1.1) File /and many others/passwd

 • Là file văn bản chứa thông tin về những account person trên máy .
 • Mọi person đều có thể đọc tập tin này nhưng chỉ có person root mới có quyền thay đổi .
 • Để xem nội dung file ta dùng lệnh :

cat /and many others/passwd

 • Cấu trúc file gồm nhiều hàng , mỗi hàng là 1 thông tin của person . Dòng trước tiên của tập tin mô tả thông tin cho person root ( có uid=0 ) , tiếp theo là những account khác của hệ thống , cuối cùng là tên những account khách hàng bình thường . Mỗi hàng được chia thành 7 cột phương pháp nhau bằng dấu :

Ý nghĩa những cột trong file :

 • 1 – Tên person ( login title )
 • 2 – Mật khẩu group đã được mã hóa ( vì có file /and many others/shadow ) nên mặc định ở đây là x
 • 3 – Person ID ( uid )
 • 4 – Group ID ( gid )
 • 5 – Tên mô tả người dùng ( remark )
 • 6 – Thư mục dwelling của person ( thường là /dwelling/user_name )
 • 7 – Loại shell sẽ hoạt động lúc person login , thường là /bin/bash
Xem Thêm  MyThemeShop là gì? Có nên mua theme của MyThemeShop ko?

1.2) File /and many others/shadow

 • Là tập tin văn bản chứa thông tin về mật khẩu của những account person lưu trên máy .
 • Chỉ có person root mới có quyền đọc tập tin này .
 • Person root có quyền reset mật khẩu của bất cứ person nào trên máy .
 • Mỗi dòng trong tập tin chứa thông tin về mật khẩu của person , định dạng của dòng gồm nhiều cột , giá trị , dấu : được dùng để phân phương pháp những cột .

Ý nghĩa những cột :

 • 1 – Tên person , giống có trong /and many others/passwd ( login title )
 • 2 – Mật khẩu đã được mã hóa
  • Để trống ( empty ) – ko có mật khẩu
  • * – account bị tạm ngưng ( disable )
 • 3 – Số ngày đề cập từ lần cuối thay đổi mật khẩu ( tính từ 1/1/1970 )
 • 4 – Số ngày trước lúc có thể thay đổi mật khẩu . Giá trị 0 có nghĩa có thể thay đổi bất cứ lúc nào .
 • 5 – Số ngày mật khẩu có giá trị . 99999 có nghĩa mật khẩu có giá trị vô thời hạn .
 • 6 – Số ngày cảnh báo person trước lúc mật khẩu hết hạn
 • 7 – Số ngày sau lúc mật khẩu hết hạn account sẽ bị khóa . Thường có giá trị là 7 ( 1 tuần )
 • 8 – Số ngày đề cập từ lúc account bị khóa ( tính từ 1/1/1970 )

1.3) Những lệnh quản lý person

1.3.1) useradd

 • Là lệnh tạo account person .

useradd [options] [login_name]

 • Choices :
  • -c : remark : tạo bí danh
  • -u : set person ID : mặc định sẽ lấy số ID tiếp theo để gắn cho person ( khởi đầu từ 1000 )
  • -d : chỉ định thư mục dwelling cho person
  • -g : chỉ định group chính
  • -G : chỉ định group phụ ( group mở rộng )
  • -s : chỉ định shell cho person dùng

VD1 :

Tạo person có tên Will và tên toàn bộ là Will Smiths : useradd -c “Will Smiths” will

=> Person được tạo sẽ thuộc về group will và thư mục dwelling của person là /dwelling/will được tạo ra tự động .

VD2 :

Tạo person có tên justice và tên toàn bộ là Justice Smiths , person thuộc nhóm customers và những nhóm wheel , gross sales : useradd -g customers -G wheel,gross sales -c “Justice Smiths” justice

1.3.2) passwd

 • Là lệnh đặt / đổi password cho person

passwd [login_name]

1.3.3) usermod

 • Là lệnh sửa thông tin account .

usermod [options] [login_name]

 • Choices :
  • -c : remark : tạo bí danh
  • -d : thay đổi thư mục dwelling cho person
  • -m : vận động nội dung từ thư mục dwelling cũ sang thư mục dwelling mới ( chỉ dùng có -d )
  • -g : chỉ định group chính
  • -G : chỉ định group phụ ( group mở rộng )
  • -s : chỉ định shell cho person dùng
  • -l : đổi tên account
  • -L : khóa account
Xem Thêm  Aave (AAVE) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử AAVE

VD :

Đổi tên account will thành jaden ( Jaden Smiths ) có thư mục dwelling của person là /dwelling/jaden usermod -l jaden -c “Jaden Smiths” -m -d /dwelling/jaden will

1.3.4) userdel

 • Là lệnh xóa account person

userdel [options] [login_name]

 • Choices :
  • -r : xóa cả thư mục dwelling của person
 • Lúc xóa account person bằng lệnh userdel , dòng mô tả tương ứng của person trong tập tin /and many others/passwd và /and many others/shadow cũng bị xóa .

1.3.5) chage

 • Dùng để thiết lập chính sách ( coverage ) cho person

chage [options] [login_name]

 • Choices :
  • -l : xem chính sách của 1 person
  • -E : thiết lập ngày hết hạn cho account
  • -I : thiết lập ngày bị khóa sau lúc hết hạn mật khẩu ( định dạng ngày tháng là YYYY-MM-DD )
  • -m : thiết lập số ngày tối thiểu được phép thay đổi password
  • -M : thiết lập số ngày tối đa được phép thay đổi password
  • -W : thiết lập số ngày cảnh báo trước lúc hết hạn mật khẩu

VD1:

Xem coverage của person : chage -l jaden

VD2:

Thiết lập coverage cơ bản : chage -E 2019-08-30 -m 5 -M 90 -I 30 -W 14 jaden

=> Lệnh trên sẽ thiết lập mật khẩu hết hạn vào ngày 30/4/2019 . Bên cạnh ra , số ngày tối thiểu / tối đa giữa những lần thay đổi mật khẩu trong khoảng 5 và 90 . Những account sẽ bị khóa sau 30 ngày sau lúc hết hạn , và 1 tin nhắn cảnh báo sẽ được gửi ra 14 ngày trước lúc hết hạn mật khẩu .

VD3:

Thiết lập tắt chính sách hết hạn mật khẩu : chage -I -1 -m 0 -M 99999 -E -1 jaden

=> Lệnh trên sẽ set “Password inactive” -> by no means ( ko bị hết hạn mật khẩu ) ( thông số -1 ); số ngày tối thiểu / tối đa giữa những lần đổi mật khẩu là vô hạn ( 0 -> 99999 ) ; Account ko bao giờ bị hết hạn ( “Account expires” -> by no means ) ( thông số -1 ) => ĐÂY LÀ THIẾT LẬP MẶC ĐỊNH

VD4:

Thiết lập bắt buộc person đổi mật khẩu trong lần đầu đăng nhập : chage -d 0 jaden

=> Lệnh trên sẽ thiết set “Final Password Change” thành “Password should be modified” và person bắt buộc nên đổi mật khẩu ngay lần đầu đăng nhập .

1.3.6) id

 • Xem thông tin person hiện hành .
Xem Thêm  Làm cho sao để video TikTok lên xu hướng mới nhất ?

1.3.7) su

 • Chuyển đổi person làm cho việc từ terminal .
 • Person root chuyển qua những person khác thì ko cần nhập mật khẩu .
 • Person khác chuyển qua person root thì nên nhập password của person root .

su -l [login_name]

2) Quản trị Group

 • Group là tập hợp của nhiều person .
 • Mỗi group có 1 tên duy nhất và 1 mã định danh duy nhất ( gid ) .
 • Lúc tạo ra 1 person ( ko dùng possibility -g ) thì mặc định 1 group mang tên person được tạo ra .

2.1) File /and many others/group

 • Là tập tin văn bản chứa thông tin về những group trên máy .
 • Mọi person đều có quyền đọc tập tin này nhưng chỉ có person root mới có quyền thay đổi .
 • Mỗi dòng tập tin chứa thông tin về 1 group trên máy , định dạng của dòng gồm nhiều cột giá trị , dấu : được dùng để phân phương pháp giữa những cột .
 • Ý nghĩa những cột :
  • 1 – Tên group
  • 2 – Mật khẩu group đã được mã hóa ( vì có file /and many others/gshadow ) nên mặc định ở đây là x
  • 3 – Mã nhóm ( gid )
  • 4 – Danh sách những person nằm trong nhóm

2.2) File /and many others/gshadow

 • Chứa thông tin password của group .
 • Ý nghĩa những cột :
  • 1 – Tên group
  • 2 – Mật khẩu group đã được mã hóa
  • Để trống ( empty ) – ko có mật khẩu
  • 3 – Danh sách những person có quyền admin trên group này
  • 4 – Danh sách những person có trong group

2.3) Những lệnh quản lý group

2.3.1) groupadd

 • Là lệnh tạo group .

groupadd [options] [group_name]

 • Choices :
  • -g [gid] : định nghĩa nhóm cùng mã nhóm ( gid ) -g [gid] : định nghĩa nhóm cùng mã nhóm ( gid )

2.3.2) gpasswd

 • Tạo mật khẩu cho group .

gpasswd [group_name]

2.3.3) groupmod

 • Là lệnh sửa thông tin group .

groupmod [options] [group_name]

 • Choices :
  • -g [gid] : sửa lại mã nhóm ( gid )
  • -n [group_name] : sửa lại tên group

2.3.4) groupdel

 • Dùng để xóa 1 group .

groupdel [group_name]

Thay đổi những thông số mặc định

 • Lúc dùng lệnh useradd hoặc groupadd , trường hợp chúng ta ko liệt kê toàn bộ những thông số cần thiết thì hệ thống sẽ lấy theo giá trị mặc định đã được định nghĩa .
 • Chúng ta có thể thay đổi định nghĩa những giá trị này trong những file sau :
  • /and many others/login.defs : file chứa thông số mặc định lúc tạo person hoặc tạo group .
 • /and many others/skel/ : toàn bộ những file và thư mục con trong này sẽ được copy sang thư mục dwelling của person mới tạo .